Zasady współpracy

Standardy naszej pracy obejmują następujące czynności brokerskie:

 1. Podpisanie umowy o współpracy i udzielenie pełnomocnictwa , które uprawomocnia brokera do występowania w imieniu Klienta na rynku ubezpieczeniowym, do złożenia zapytania ofertowego do poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz do prowadzenia negocjacji warunków ubezpieczenia.
 2. Przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego, uwzględniającego w szczególności:
  • analizę aktualnej ochrony ubezpieczeniowej poprzez szczegółowe przeanalizowanie zawartych umów ubezpieczeniowych zarówno pod względem zakresu ochrony jak i wysokości stawki.
  • identyfikację, analizę i ocenę ryzyka występującego w firmie, poprzez określenie rodzaju zdarzeń jakie mogą być przyczyną powstania szkody oraz ich wpływu na kondycję finansową przedsiębiorstwa.
  • sporządzenie zaleceń mających na celu podjęcie działań zmniejszających stopień narażenia firmy na utratę majątku.
 3. Opracowanie programu ubezpieczeniowego zapewniającego najkorzystniejszą ochronę na podstawie szczegółowej analizy faktycznych potrzeb Klienta, uwzględniającego w szczególności:
  • niezbędne rodzaje ubezpieczeń,
  • limity odpowiedzialności,
  • dopuszczalne franszyzy i udziały własne,
  • wprowadzenie do zapisów umów ubezpieczenia klauzul zmieniających treść ogólnych warunków ubezpieczenia w celu wyeliminowania niekorzystnych dla Klienta zapisów dotyczących zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, usprawnienia obsługi ubezpieczeniowej, a także przyszłej likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań.
 4. Negocjacje warunków ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń na podstawie przesłanego i opracowanego przez nas programu ubezpieczeniowego w celu wyłonienia ubezpieczyciela gwarantującego realizację tego programu w zakresie warunków dotyczących zakresu ochrony, wysokości składki czy też warunków jej płatności.
 5. Przedstawienie Klientowi rezultatu naszych negocjacji z towarzystwami ubezpieczeń oraz naszej opinii dotyczącej zaproponowanych warunków i wysokości składki w postaci gotowego, czytelnego opracowania porównawczego. Ostateczne decyzje o ubezpieczeniu podejmuje Klient na podstawie dostarczonego opracowania porównawczego.
 6. Doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym towarzystwem po uzyskaniu od klienta akceptacji wynegocjowanego programu ubezpieczenia.
 7. Monitorowanie funkcjonowania programu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia przez informowanie w imieniu Klienta towarzystw ubezpieczeń o zmianach w ryzyku w celu dokonania koniecznej aktualizacji umowy ubezpieczenia.
 8. Prowadzenie bieżącej kontroli nad stanem płatności składek, przesyłanie Klientom informacji o terminach płatności rat składek.
 9. Pomoc przy dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych i likwidacji szkód, także w zgłaszaniu i formułowaniu roszczeń odszkodowawczych oraz pełnieniu nadzoru nad pełną i terminową windykacją odszkodowań / świadczeń.
Unibroker - bottom
 • Unibroker Sp. z o.o.
 • ul. Komorska 42, 04-162 Warszawa
 • tel. 22 832 13 70
 • ©Copyright 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone