Korzyści ze współpracy z UNIBROKER

Obsługa brokerska prowadzona przez UNIBROKER daje szereg korzyści, zarówno ekonomicznych jak i merytorycznych, takich jak:

Znaczne obniżenie kosztów ochrony ubezpieczeniowej

Koszt ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego jest generalnie niższy od umów ubezpieczenia zawartych bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, bez pomocy pośrednika, co potwierdza wieloletnia współpraca z naszymi Klientami. Obniżenie kosztu ubezpieczenia jest możliwe przez precyzyjne rozpoznanie ryzyka w przedsiębiorstwie. Ponadto, dzięki organizowanym przetargom na ochronę ubezpieczeniową broker uzyskuje od towarzystw ubezpieczeniowych atrakcyjną wysokość składki za poszczególne ryzyka. Dodatkowym atutem w negocjacjach z zakładami ubezpieczeń jest „posiadany przez nas portfel klientów”. Koszty przetargu pokrywane są w całości przez brokera.

Stworzenie odpowiedniego dla każdego klienta programu ubezpieczeniowego

Program ubezpieczeniowy złożony z różnych rodzajów ubezpieczeń dobieramy do specyfiki Państwa działalności i potrzeb. Właściwe przeprowadzenie analizy ryzyk w przedsiębiorstwie pozwala na stworzenie optymalnego programu ubezpieczeniowego, który zagwarantuje pełną ochronę ubezpieczeniową obejmującą najistotniejsze elementy zagrożeń występujących u Państwa z równoczesną eliminacją ryzyk, które nie stanowią wysokiego zagrożenia i mogą zostać zminimalizowane. Staramy się wprowadzić do każdej umowy ubezpieczenia szereg klauzul dodatkowych, które wyeliminują niekorzystne zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia i dostosują zakres ochrony do indywidualnych potrzeb, co zagwarantuje w przypadku szkody należytą wypłatę odszkodowania. Wynegocjowanie warunków szczególnych oraz dodatkowych zapisów dostosowanych do specyfiki ryzyka ułatwia nam posiadanie dużej grupy podmiotów gospodarczych w obsługiwanym przez nas "portfelu ubezpieczeń".

Optymalizacja procedury zamówienia na zakup usług ubezpieczeniowych podlegających przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zapewniamy profesjonalną pomoc przy organizowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie, dotyczących wyboru ubezpieczyciela w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dbamy o właściwe zdefiniowanie przedmiotu zamówienia zabezpieczając optymalnie potrzeby Zamawiającego, a jednocześnie zwracając uwagę na to, aby wymogi wobec ubezpieczyciela były osiągalne dla konkretnego majątku lub interesu prawnego. Zaproszenie przedstawiciela naszej firmy brokerskiej do udziału w pracach komisji przetargowej Zamawiającego, wnosi wiedzę biegłego i ułatwia podejmowanie decyzji na każdym etapie postępowania, począwszy od wyboru procedury. Ograniczamy ryzyko złego wyboru, przy jednoczesnej dbałości o cenę przez właściwy dobór kryteriów oceny oferty. Wysokość składki nie powinna być jedynym kryterium wyboru oferty zakładu ubezpieczeń. Konsekwencje wyboru wykonawcy wyłącznie na podstawie najniższej ceny oferowanej za usługę ubezpieczeniową, mogą stwarzać problemy w trakcie realizacji umowy ubezpieczenia z uwagi na niedostosowanie warunków ubezpieczenia i powstałe w związku z tym trudności w uzyskaniu odszkodowania.

Oferowana przez nas usługa zapewni pomoc w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyłonieniu najkorzystniejszej oferty oraz zagwarantuje późniejszą obsługę programu i pomoc w uzyskiwaniu właściwych świadczeń ubezpieczeniowych. Znajomość rynku ubezpieczeniowego pozwoli nam ograniczyć ryzyko Zamawiającego związane z wyborem wykonawców, których wiarygodność może budzić wątpliwości. Jednocześnie nasza wiedza o dostępnych produktach ubezpieczeniowych i sposobach ich wykorzystania sprzyja sprawnemu rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Skorzystanie z doradztwa brokera nie wymaga żadnej oddzielnej procedury przetargowej, gdyż zgodnie z powszechnymi zwyczajami oraz obowiązującym prawem usługi brokera są dla Zamawiającego nieodpłatne.

Opracowanie umów generalnych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych dla firm, które wprowadzają jednolite zasady i procedury dla całej floty pojazdów (często okazują się korzystniejszym rozwiązaniem dla firm niż tzw. Ubezpieczenia „pakietowe”). Prowadzenie przez nas bazy polis wraz z dokumentacją pojazdów oraz monitorowanie terminów płatności i ekspiracji polis powoduje oszczędności czasu pracowników firmy .

Oszczędność czasu i wydatków na „własne” prowadzenie spraw ubezpieczeniowych w firmie

Dostarczanie gotowych analiz pozwala na oszczędność czasu pracy pracowników przy wyborze ofert ubezpieczeniowych. Otrzymane od towarzystw ubezpieczeń oferty zostają przedstawione w postaci gotowego opracowania porównawczego tak, aby ostateczny wybór oferenta dokonany został w oparciu o czytelne i wymierne kryteria porównawcze. Dysponując profesjonalnym informatycznym systemem administracji polis, sprawujemy nadzór nad terminami płatności składek, ekspiracji umów, a także monitorujemy wszelkie zgłoszone zmiany ryzyka, takie jak wzrost sum ubezpieczenia, zmiana miejsc ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, zmiany charakteru prowadzonej działalności itp.

Dostęp do aktualnych informacji o rynku ubezpieczeniowym

Nasi klienci nie muszą angażować się w indywidualne poszukiwania, gdyż od nas mogą uzyskać bieżące informacje o rynku ubezpieczeniowym, dotyczące nowych produktów oraz kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń.

Przejęcie pełnej odpowiedzialności za ochronę ubezpieczeniową Klienta

Podstawową korzyścią ze współpracy z brokerem jest przeniesienie odpowiedzialności za zawarte umowy ubezpieczenia z klienta na brokera (art.429 Kodeksu Cywilnego), który jest odpowiedzialny za błędy z tytułu nieprawidłowo zawartych ubezpieczeń, które spowodowały poniesienie przez firmę straty majątkowej. Broker dokłada najwyższej staranności w realizacji swoich usług, jednakże jako profesjonalista asekuruje swoją działalność ubezpieczeniem OC, dzięki czemu wzrasta również bezpieczeństwo Państwa współpracy z naszą firmą.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 04.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, suma gwarancyjna wynosi 1.000.000 euro na jedno zdarzenie i 1.500.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zapewnienie merytorycznej pomocy w prawidłowym dochodzeniu roszczeń i likwidacji szkód, w tym również roszczeń z umów zawartych bez naszego udziału.

Unibroker - bottom
  • Unibroker Sp. z o.o.
  • ul. Komorska 42, 04-162 Warszawa
  • tel. 22 832 13 70
  • ©Copyright 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone